GO JEWA SAENSE LE THEKNOLOTŠI

GO JEWA SAENSE LE THEKNOLOTŠI

Maboni Mmatli


Aforika Borwa: Ngwaga ka ngwaga kgweding ya Phato(Agosetose), re keteka moletlo wa “National Science Week” (NSW) wo o beakatšhwago ke ba Saense le Theknolotši gore re kgone go keteka mešomo ya Saense le Theknolotši. Moletlo wo o ba o tletše ka dithaloko, mešomo le mešongwana ya Saense. Yona e dirwa ke meloko ya go fapafapana gotšwa setšhabeng. Maikemišetšo a NSW ke “go kgonthišiša gore setšhaba se hwetša tlhabologo ka tsebo yaSaense le Theknolotši ebile se kgona go tšea karolo go yon aka kwešišo

NSW e tšea karolo diprofenseng ka moka ka nako e tee, mafelong a go fapana. Ba South African Agency for Science and Technology Advancement (SAASTA) ke bona bakgethilweng bjalo k aba tšwelitši bja mokete wo. Ngwaga kangwaga go kgethwa leina la go fa moletlo wo semelo. Lenyaga (2017) leina leo le kgethilwego ke “Advancing Science Tourism”. Se se ra gore re tšweletša boeti bjamaikemišetšo a go ithuta le go nyakišisa ka Saense pele. Moletlo wo mogolo o ile go swarwa kua Nelson Mandela Mentropiltan University (NMMU) motseng wa Missionvaleka letšatši la di 05 Phato wa nama way a go ruma ka letšatši la di 12 Phato kua Nelson Mandela Bay.

Bontši bja rena re ka no ba re sa tsebe goba re sa kwešiši gore naa “Science Tourism” ye ke eng. Ka bokopan, ka ge ke šetšeke boletši, ke ge motho/batho ba etela lefelo le lengwe kamaikemišetšo a go ya go bona mafelo ao a nago le Saensegoba histori ya Saense. Mehlala ke go etela cradle of humankind kua Maropeng go la Gauteng go ithuta ka history ya evolution ya rena batho le go etela profense ya Northern Cape go yo bona Square Kilometre Array (SKA) MEERKAT (thelesekoupu sa matla kudu lefase ka bophara). O mongwemohlala e kaba go etela naga e nngwe go yo bona ge lefase le feta gare ga letšatši le ngwedi (Eclipse).


Go tseba kudu ka ga NSW le mediro yeo e hlagangprofenseng ya gago, etela wepsaete ya SAASTA go www.saasta.ac.za/programmes/fo... go re o kgone go bona mediro ya tšatši ka tšatši le go tšea karolo.Facebook
Newsletter