PHADIŠANO YA MEETSE E TSHEDIŠA BASWA MAWATLE

PHADIŠANO YA MEETSE E TSHEDIŠA BASWA MAWATLE

Maboni Mmatli


Morago ga go thopa sefoka phadišanong ya South African Youth Water Prize (SAYWP), baithuti ba bararo go tšwa sekolong sa Lebeko Senior Secondary kua Phalaborwa Limpopo ba filwe monyetla wa go yo etela toropo ya Stockholm ko nageng ya Sweden. Bona ba ile go emela nagaya Aforika Borwa go moletla wa ngwaga-ka-ngwaga wa go godiša tseba ka meetse – Annual World Water Week. Phadišano ya SAYWP ke lenaneo la Saense le Theknolotši leo maikemišetšo a lona e leng go godiša le go hlokomela di natural resource tša naga le go godiša tsebo ya tšona go baswa.

Thami Mokgotho, Kutullo Mmola le Luka Nkwane ke bona baithuti bao ba thopileng sefoka. Borara bja bona ba diramphato wa lesometee (11) ebile ban a le mngwaga ye lesometshela (16). Bona ba tšweleditše motšhene wa go kgonago boloka meetse. Go ya ka ba Department of Water and Sanitation, “motšhene wo o na le bokgoni bja go seketšameetse dikolong le metseng ya ga bo rena”. Motšhene wo o šomiša dilo tše pedi tša bohlokwa go kgona go seketša le go boloka meetse. Wona o na le sensara (sensor) le nako. Kagore o a le sensara, motšhene wo o bulela meetse fela ge o kgona go ka kwa letsogo/matsogo a motho. Godimo ga fao, o ntšha meetse lebaka le itseng. Se se ra gore le ge o ka bulela meetse wa tlogela pompo e butšwe, wona o tlile go itima kabo wona. Godima ga mahlela a, ba ile ba lokela gape le theknolotši yeo e nyanyang meetse mo go pompo gore meetse a se ke a ela a napile a senyega. Motšhene wo ge o timilwe, o kgona go pompa meetse o tlatše tankana yeo o lotago meetsego yona.

Baithuti ba šomišitše material go tšwa go di donations le phahlo yeo e kolekilweng go tšwa ditlakaleng (Recycled rubbish) gore ba kgone go tšweletša mabotse a. Bjalo kamokgwa wa go keteka bokgoni le bohlale bja baithuti ba, baWater and Sanitation le ba Department of Education go tšwa profenseng ya Limpopo, ba ile go swara moletlo wa go laela boramahlale kua go Protea Hotel, The Rach, Polokwane.


Facebook
Newsletter